Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.walutami.pl, prowadzonego przez firmę Walutami, z siedzibą w Sępopol 11-210, ul. Leśna 321/16 (zwana dalej „Serwis”).
 2. Kontakt do administratora serwisu: [dodaj adres email].
 3. Każdy użytkownik (zwany dalej „Użytkownik”) zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

§2 Warunki korzystania

 1. Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o których Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu.

§3 Rejestracja i konta użytkowników

 1. Niektóre funkcje Serwisu mogą wymagać rejestracji i utworzenia konta.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do podawania prawdziwych, aktualnych i kompletnych informacji podczas procesu rejestracji.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła i loginu.

§4 Odpowiedzialność

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.
 2. Serwis nie gwarantuje ciągłości dostępu do serwisu oraz jakości usług.
 3. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i ryzyko.

§5 Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, etyką i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać treści o charakterze reklamowym, spamu, treści naruszających prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

§6 Postępowanie w przypadku naruszenia regulaminu

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień regulaminu, Serwis ma prawo podjąć odpowiednie kroki, w tym usunięcie konta.
 2. Naruszenie regulaminu może skutkować również podjęciem działań prawnych przez Serwis.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie Serwisu.